ZACIĄGANIA DŁUGU PUBLICZNEGO PRZEZ INNE PODMIOTY SEKTORA PUBLICZNEGO

Ogólnie mó­wiąc, zaciąganie takiego długu jest dopuszczalne, a w większości przy­padków decyzje o wysokości i warunkach zaciąganych pożyczek i kredy­tów należą do organów poszczególnych podmiotów. W odniesieniu do niektórych podmiotów możliwość zaciągnięcia kredytu lub pożyczki uza­leżniona jest od wcześniejszego uzyskania zgody nadzorującego organu administracji rządowej.W ustawie o finansach publicznych sformułowano jednak pewne ogól­ne zasady (a dokładniej — pewne ograniczenia) obowiązujące przy zaciąga­niu zobowiązań przez jednostki (podmioty) sektora finansów publicznych. tak:dopuszczalne jest zaciąganie tylko takich zobowiązań, których kosz­ty obsługi są ponoszone co najmniej raz do roku, przy czym:dyskonto od emitowanych przez jednostki samorządu terytorial­nego papierów wartościowych nie może przekraczać 5% wartości no­minalnej,kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna,nie wolno zaciągać zobowiązań finansowych, których wartość nomi­nalna należna do zapłaty w dniu wymagalności, wyrażona w złotych, nie została ustalona w dniu zawierania transakcji, lecz Rada Ministrów może — w drodze rozporządzenia — określić wyjątki od tej zasady.

 

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)