WŁAŚCIWY TWÓRCA

Polityka ta po­lega na podniesieniu antagonizmu mniejszości nie­mieckiej, gdziekolwiek ona istnieje, z otaczającymi lu­dami, bez względu na skutek tego zaognienia dla poło­żenia międzynarodowego Rzeszy. Czynnik ten stanowi poważny atut dla polityki państw, które mogą być za­grożone przez Niemcy.Właściwym twórcą narodowodemokratycznej ideolo­gii apaństwowego nacjonalizmu jest nie Dmowski dla którego sprawy narodowościowe były zawsze pod­porządkowane koncepcjom polityki zagranicznej ale Popławski. Przed niepodległością ten nacjonalizm Po­pławskiego przejawiał się w stawianiu na pierwszym miejscu pieczy o prerogatywy ludności polskiej w roz­maitych krajach, ponad polityką zmierzającą do od­budowania państwa.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)