W POJĘCIU DOKTRYNY

Według ogólnie przyjętego mniemania przez na­cjonalizm rozumie się doktrynę stawiającą interes po­lityczny narodu jako najwyższą normę działalności jednostki ludzkiej (poza normami religijnymi). Jest to definicja odpowiadająca tak poglądom R. Dmowskiego, jak i St. Grabskiego. Ten ostatni w swych wywodach poświęconych narodom nie mającym prawa do niepod­ległego bytu zastanawiając zbliża się do naj­lepszych argumentów, które red. St. Mackiewicz skie­rował przeciw zasadzie narodowościowej. Nacjonalizm w pojęciu doktryny stawiającej naród jako cel wysiłków jednostki nie musi w każdym wy­padku prowadzić logicznie do wytworzenia prawa na­rodowego. Twierdzenie St. Grabskiego, iż z nacjona­lizmu wypływa koniecznie postulat pozbycia się mniejszości narodowych w państwie, jest pierwszą wielką mielizną ideologiczną autora.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!