STOPIEŃ NIEBEZPIECZEŃSTWA

Z drugiej strony — nie ma jednak rów­nież państwa, w którym nie grałaby ona żadnej roli. Spór między dążeniem do potęgi państwa a innymi ce­lami przewija się czerwoną nitką przez dzieje. Takie idee, jak: solidarność religijna, walki lub przymierza na tle ustrojowym, krzyżowanie się interesów ekono­micznych z politycznymi, węzły dynastyczne — często walczyły z interesem państwa. Raz były to walki świa­dome, kiedy indziej — nawet nie sformułowane wy­raźnie. Zdarzały się okresy, w których dana idea była, nawet przez bardzo długi czas, zgodna z racją stanu te­go lub innego państwa; tak na przykład idea pacyfi­styczna zgodna jest dziś zupełnie z angielską racją stanu. Kiedy indziej znów silniej występowały kon­flikty, na przykład między ideą narodowościową a in­teresem politycznym Francji w XIX wieku. Również stopień niebezpieczeństwa, jakie dana idea zawierała w sobie dla polityki potęgi państwa, ulegał częstym wahaniom.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)