PODSTAWA KONSTRUKCJI PLANU FINANSOWEGO JST

Ze sformułowania, iż „w planie finansowym urzędu jednostki samorzą­du terytorialnego ujmuje się wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w pla­nach finansowych innych jednostek budżetowych” wynika jednoznacznie, że pomiędzy jednostki finansowane z budżetu JST musi być rozdzielona pełna kwota zaplanowanych wydatków. Nie można więc dezagregując bu­dżet na jednostki organizacyjne pozostawić „rezerwy” do późniejszego po­działu. Podstawą konstrukcji planu finansowego zadań zleconych mają być kwoty dotacji z budżetu państwa przyznane JST na realizację tych zadań oraz planowane kwoty dochodów związanych z tymi zadaniami i podle­gających odprowadzeniu do budżetu państwa. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, iż obowiązek oparcia konstrukcji planu finansowego zadań zleconych na kwotach planowanych dotacji i dochodów nie oznacza, że sprawozdanie z wykonania tego planu ma się zamykać — po stronie wy­datków — kwotą równą przyznanej dotacji. Jeśli faktyczne wydatki na za­dania zlecone były wyższe od przyznanej dotacji, to fakt ten winien zna­leźć odbicie w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego zadań zleconych.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)