This is default featured slide 1 title

Trudny czas dorastania dzieci

Czas w którym nasza pociecha przestaje być już dzieckiem i powoli zaczyna dorastać jest z pewnością jednym z okresów, które

Polska walka o granice

Wiadomą rzeczą jest fakt, że granice Polski przez stulecia się zmniejszały i zwiększały. Jeszcze sto lat temu Polacy nie mieli

W WYPADKACH PRZEWIDZIANYCH INNYMI USTAWAMI

Dotacje do zadań własnych mogą być również udzielane w przypadkach przewidzianych innymi ustawami. Choć analiza wyrwanego z kontekstu wykazu tytułów dotacji

WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nie ma odrębnych przepisów odnoszących się do trybu dokonywania wydatków z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązują więc ogólne zasady dotyczące

USTAWA O GOSPODARCE KOMUNALNEJ

Ustawa o gospodarce komunalnej dopuszcza wprost tworzenie przez JST spółek prawa handlowego, a więc podmiotów, których forma organiza­cyjna kojarzona jest przede

BUDŻET JST I UCHWAŁA BUDŻETOWA

Znaczenie budżetu wykracza zresztą znacz­nie poza wąsko rozumianą sferę finansów samorządowych — od kształtu budżetu zależy funkcjonowanie JST. Budżet, choć

W UCHWALE BUDŻETOWEJ JST

W uchwale budżetowej JST, której za­sadniczą część stanowi budżet JST, muszą się znaleźć — podobnie jak w ustawie budżetowej —

PRZEPISY LIMITUJĄCE WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

W ustawie o finansach publicznych zawarte są również przepisy limitu­jące wielkość zadłużenia JST. Co ciekawe, mimo tego, iż dług JST

Z TYTUŁU UMÓW

Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest nie­zbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin za­płaty upływa w

DEFICYT I NADWYŻKA

Budżet JST musi być zrównoważony, co oznacza, że wszelkie ujęte w budżecie operacje powodujące konieczność wypłaty środków finanso­wych, muszą mieć

CHARAKTER ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU

Jak widać z tego wyliczenia, źródła finansowania deficytu budżetu JST mogą mieć zarówno charakter zwrotny (jak zaciągane pożyczki i kredyty),

DOSTOSOWANIE SIĘ DO OGRANICZEŃ FINANSOWYCH

Mimo złej sytuacji finansowej gmina taka skazana będzie na uchwalenie budżetu, w którym wydatki odpowiadają prognozowanym dochodom. Do­stosowanie się do

CENA ZA UCHWALENIE BUDŻETU Z DEFICYTEM

Ceną, jaką trzeba zapłacić za uchwa­lenie budżetu z deficytem, dla którego źródłem finansowania mają być za­ciągnięte zobowiązania, jest obciążenie kolejnych

NADWYŻKA BUDŻETOWA

Gdy w uchwalanym budżecie dochody są większe od wydatków, różni­cę tych dwóch wielkości nazywamy nadwyżką budżetową. Wystąpienie nadwyżki budżetowej nie