NIESTAŁOŚĆ KIEROWNICTWA

Stąd wywodzi się niestałość kierownictwa w polityce zagranicznej, wyso­ce szkodliwa dla przeprowadzenia na dalszą metę za­krojonych planów. Sądzimy, iż zaistnieje większe praw­dopodobieństwo zrobienia z Polski wielkiego mocar­stwa, o ile kierownictwo naszej racji stanu opierać się będzie nie na woli większości narodu, ale na czynniku od większości i wyborców niezależnym.Sprawa ta — rozważana już przez nas przed 5 laty stała się niedawno aktualną z powodu ogólnej de­baty sejmowej między prof. St. Strońskim a red. Mac­kiewiczem. Była to jedna z tych wielkich debat, w któ­rych z niezwykłą jasnością przeciwstawiały się sobie dwie koncepcje polityczne, koncepcja monarchiczna koncepcja republikańska. O ile chodzi o Narodową Demokrację, to z punktu widzenia polskiej myśli poli­tycznej żałować tylko wypada, iż będąc sceptycznie do demokracji usposobioną (Rzym czy Moskwa Grab­skiego) w latach poprzedzających zamach majowy, obecnie ze względów aktualnopolitycznych nawróciła do zasad republikańskich.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!