NA PIERWSZY RZUT OKA

Wreszcie w ostatniej książce St. Grabskiego znaj­duje się jedno zdanie, zdanie krótkie, niepozorne na pierwszy rzut oka, a przecież kryjące w sobie ogrom treści. Jedno to zdanie kryje w swych logicznych kon­sekwencjach cały program imperializmu polskiego. „Jeżeli — pisze St. Grabski — ideałem naszym będzie utrzymanie tylko odzyskanej niepodległości — stracimy j ą.” Oczywiście konsekwencje wyprowadzone z owego zdania (imperia­lizm w kierunku Prus Wschodnich) wydają się nam o  wiele mniej słuszne. Odzyskanie Prus Wschodnich nie przyniosłoby w istocie żadnej konkretnej zmiany w stosunku sił na wschodzie Europy. Jeżeli to ma być sposób ochrony naszej niepodległości, to chyba sposób bardzo mało skuteczny. Ale to, co pisze St. Grabski, to już nie ten program „wielkiej Polski”, polegający na utrzymaniu za wszelką cenę status quo terytorial­nego. To już droga, po której każdy czy prędzej, czy później dojść musi do jedynego programu przynoszą­cego istotne i trwałe odwrócenie stosunków sił na wschodzie Europy.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!