Kategoria: W świecie polityki

POGLĄDY NA SPRAWY NARODOWOŚCIOWE

Z trójcy najwybitniejszych publicystów Narodowej Demokracji najbardziej znanym pisarzem jest Dmow­ski, specjaliści w zakresie etyki i filozofii interesują się Zygmuntem

ZAGADNIENIE ASYMILACJI NARODOWEJ

Jaka szkoda, że pp. Wojciechowski i Giertych, którzy cytują jego poglądy w innych dziedzinach, nie zapoznali się z są­dem Jana

POGLĄDY NA ASYMILACJĘ

Poglądy Popławskiego na asymilację, poza trafną oceną stosunków miejscowych, opierały się na doświad­czeniach germanizacyjnej polityki w prowincjach za­chodnich dzisiejszej Rzeczypospolitej.

PODSTAWY PSYCHOLOGICZNE TEORII ASYMILACYJNEJ

Od tego czasu mieliśmy wojnę polsko-ukraińską, mieliśmy sabotaże i pacyfikacje, mieliśmy czterokrot­ne wybory, zawsze dające te same wyniki, i wreszcie

JEDYNE LEKARSTWO

Jedynym lekarstwem na ten stan rzeczy ma być polonizacja. Jeżeliby teraz wiara w możliwość polonizacji uległa załamaniu, łatwo byłoby dostrzec

NIEMOŻLIWA POLONIZACJA

Natomiast stanowisko, że wszystko co niepol­skie jest dla państwa wrogie, przy oczywistej niemoż­liwości polonizacji, prowadzi prostymi drogami do pro­gramu małej

POZYSKANIE DLA PAŃSTWA

Obok sprawy pozyskania dla państwa ludności niepolskiej, istnieje jeszcze bowiem ważne zagadnienie podniesie­nia świadomości narodowej kresowych Polaków, zor­ganizowanie ich i

PEŁNE ZROZUMIENIE

Należy też od razu zaznaczyć, że Popławski miał pełne zrozumienie dla ogólnej zasady, że udzielenie praw kulturalnych i gospodarczych jednemu

PRAKTYCZNE WNIOSKI

W praktycznych wnioskach z tych słusznych zało­żeń dochodzi jednak Popławski do twierdzeń, na które dziś w żadnym wypadku nie możemy

BUDŻET KRAJOWY

Szczupły bud­żet krajowy i część budżetu państwowego dla Galicji przeznaczona nie wystarczają na pokrycie niezbędnych, a tym bardziej zbytkownych potrzeb…

BEZ WĄTPLIWOŚCI

Dziś już nie ulega wątpliwości, że utworzenie osobnego szkolnictwa ukraińskiego przy zachowaniu istniejącego polskiego względnie rozdzie­leniu szkół utrakwistycznych jest rzeczą

W GRANICACH MONARCHII

To ich sprawa, nie nasza”, i dla którego my obecnie w żadnym wypadku takiego zdania wypowie­dzieć nie mamy prawa. Powód ten

TWÓRCA NACJONALIZMU PAŃSTWOWEGO

Nie żadna „wdzięczność” mniej­szości w stosunku do państwa, które jej daje swobody kulturalne, ale prosty interes narodowy każe pożądać pozostawania

ODWROTNOŚĆ DO GŁOSZONEJ POLITYKI

Była to od­wrotność do polityki, której głównym głosicielem stał się Popławski, a która dążyła do zwiększania preroga­tyw narodu polskiego na