Kategoria: Polityka kiedyś i dziś

POSUNIĘCIE NAPRZÓD

Nie znaczy to na­tomiast bynajmniej, by procesy asymilacyjne w nie­których wypadkach w ciągu ostatnich wieków nie po­sunęły się znacznie naprzód,

PRAWIE WSZYSTKIE NARODY

Prawie wszystkie od­rodzone w ostatnich wiekach narody spotkały się z naj­silniejszym przeciwdziałaniem ze strony państwa, któ­re zamieszkiwały. Weźmy na przykład

SILNY NACISK

Tak silnego nacisku, jaki wywierała biurokracja rosyjska na odradzającą się w ciągu XIX wieku narodowość ukraińską, trudno sobie w ogóle

WŁADZA PAŃSTWOWA

Tak na przykład wła­dza państwowa niemiecka z podziwu godną wytrwałoscią dążyła do stworzenia specjalnej narodowości ka­szubskiej, opartej na tradycji książąt

POWSTANIE I ZANIKANIE ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ

Naród ukraiński odrodził się w Galicji, a jednocześnie odro­dził się w granicach imperium rosyjskiego. O słabości znaczenia ingerencji państwa niech

DOŚWIADCZENIE DZIEJOWE

Nie ulega wątpliwości ze do czynników tych zalicza się w pewnej mierze i ta czy mna polityka państwa. Ale jednocześnie

WYJAŚNIENIE EMPIRYCZNYCH FAKTÓW

Jest to może nielogiczne, że narody buntują się dziś najsil­niej przeciw tym wysiłkom, które właściwie nie są w stanie zmienić

NAWRÓT DO HASEŁ

Nawrót do haseł państwa totalnego oraz ogólna barbaryzacja życia politycznego otwierałyby asymilacji narodowej nowe perspektywy w tym kierunku; chodzi­łoby tu

ZAHAMOWANIE RUCHÓW ASYMILACYJNYCH

Nie prze­sądzając więc pytania, czy wprowadzenie państwa to­talnego nie zwiększy możliwości państwa w zakresie oddziaływania na zagadnienia narodowościowe — za­sadniczy

NATĘŻENIE NORM ETYCZNYCH

Pogląd ten w pewnej mierze przejawiał się zawsze; nawet w najodleglejszych okresach można mowie o jego występowaniu. Dziś natomiast przejawia

SILNA SOLIDARNOŚĆ

Dawniej występowała silniej solidarność wy­znaniowa; dziś niewątpliwie mniemanie, że ludzie wspólnej kulturze powinni dążyć do potęgi swej gru­py, znajduje się u

JEDNOŚĆ GRECKA

Jeszcze przed wojnami perskimi jedność grecka była natury bardziej cywiliza­cyjnej niż politycznej; później, oczywiście, również przejawiały się pewne tendencje w

ZROZUMIENIE GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW

Zrozumienie dla dwu głównych czynników narodo- twórczych pozwala nam zrozumieć osłabienie wpływu państwa na zmiany narodowościowe. Dopóki idea solidarności politycznej,

ZBLIŻENIE KULTURALNE

Zbli­żenie kulturalne mogło więc iść w parze ze zbliżeniem wzajemnych tradycji polityczno-historycznych. Oba czynniki potrzebne do wytworzenia wspólnej świado­mości narodowej