Kategoria: Finanse publiczne w Polsce

W WYPADKACH PRZEWIDZIANYCH INNYMI USTAWAMI

Dotacje do zadań własnych mogą być również udzielane w przypadkach przewidzianych innymi ustawami. Choć analiza wyrwanego z kontekstu wykazu tytułów dotacji

WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nie ma odrębnych przepisów odnoszących się do trybu dokonywania wydatków z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązują więc ogólne zasady dotyczące

USTAWA O GOSPODARCE KOMUNALNEJ

Ustawa o gospodarce komunalnej dopuszcza wprost tworzenie przez JST spółek prawa handlowego, a więc podmiotów, których forma organiza­cyjna kojarzona jest przede

BUDŻET JST I UCHWAŁA BUDŻETOWA

Znaczenie budżetu wykracza zresztą znacz­nie poza wąsko rozumianą sferę finansów samorządowych — od kształtu budżetu zależy funkcjonowanie JST. Budżet, choć

W UCHWALE BUDŻETOWEJ JST

W uchwale budżetowej JST, której za­sadniczą część stanowi budżet JST, muszą się znaleźć — podobnie jak w ustawie budżetowej —

PRZEPISY LIMITUJĄCE WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

W ustawie o finansach publicznych zawarte są również przepisy limitu­jące wielkość zadłużenia JST. Co ciekawe, mimo tego, iż dług JST

Z TYTUŁU UMÓW

Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest nie­zbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin za­płaty upływa w

DEFICYT I NADWYŻKA

Budżet JST musi być zrównoważony, co oznacza, że wszelkie ujęte w budżecie operacje powodujące konieczność wypłaty środków finanso­wych, muszą mieć

CHARAKTER ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU

Jak widać z tego wyliczenia, źródła finansowania deficytu budżetu JST mogą mieć zarówno charakter zwrotny (jak zaciągane pożyczki i kredyty),

DOSTOSOWANIE SIĘ DO OGRANICZEŃ FINANSOWYCH

Mimo złej sytuacji finansowej gmina taka skazana będzie na uchwalenie budżetu, w którym wydatki odpowiadają prognozowanym dochodom. Do­stosowanie się do

CENA ZA UCHWALENIE BUDŻETU Z DEFICYTEM

Ceną, jaką trzeba zapłacić za uchwa­lenie budżetu z deficytem, dla którego źródłem finansowania mają być za­ciągnięte zobowiązania, jest obciążenie kolejnych

NADWYŻKA BUDŻETOWA

Gdy w uchwalanym budżecie dochody są większe od wydatków, różni­cę tych dwóch wielkości nazywamy nadwyżką budżetową. Wystąpienie nadwyżki budżetowej nie

NIE DO KOŃCA POZYTYWNE ZJAWISKO

Trzeba też dodać, że nadwyżka budżetowa, zwłaszcza utrzymująca się przez kilka lat mimo braku konieczności dokonywania spłat długu, nie jest

NIE WLICZANE DO ZADŁUŻENIA JST

Do zadłużenia JST nie wlicza się emitowanych papierów wartościo­wych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określo­nymi w umowie