Author Archives: Joanna Michalczyk

Zabawienie się plotkami w sieci

Pisanie portali plotkarskich przynosi dzisiaj spory zysk, ale nie jest pracą na dłuższy etat. Nawet najwięksi tego biznesu nie mogą

Odsuwanie polityków od władzy

Nikogo nie dziwią dzisiaj doniesienia z najróżniejszych stron świata, dotyczące przede wszystkim problemów politycznych mniejszych i większych regionów. Absolutnie niespodziewana

Objęcie i sprawowanie władzy

Większość współczesnych demokracji liberalnych działa według sprawdzonego od lat schematu, w którym kluczem do sprawowania władzy jest przede wszystkim jej

Internet i jego rola

Dzięki Internetowi promowanie politycznych poglądów, nazwisk i nazw partii jest proste jak nigdy dotąd i szczególnie młodzi politycy wkraczający dopiero

Polityka w dobie Internetu

Przekonanie młodych ludzi do wybrania swojej partii jest dzisiaj zadaniem wyjątkowo ważnym dla wielu ekspertów doradzających przy największych kampaniach wyborczych.

W WYPADKACH PRZEWIDZIANYCH INNYMI USTAWAMI

Dotacje do zadań własnych mogą być również udzielane w przypadkach przewidzianych innymi ustawami. Choć analiza wyrwanego z kontekstu wykazu tytułów dotacji

WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nie ma odrębnych przepisów odnoszących się do trybu dokonywania wydatków z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązują więc ogólne zasady dotyczące

USTAWA O GOSPODARCE KOMUNALNEJ

Ustawa o gospodarce komunalnej dopuszcza wprost tworzenie przez JST spółek prawa handlowego, a więc podmiotów, których forma organiza­cyjna kojarzona jest przede

BUDŻET JST I UCHWAŁA BUDŻETOWA

Znaczenie budżetu wykracza zresztą znacz­nie poza wąsko rozumianą sferę finansów samorządowych — od kształtu budżetu zależy funkcjonowanie JST. Budżet, choć

W UCHWALE BUDŻETOWEJ JST

W uchwale budżetowej JST, której za­sadniczą część stanowi budżet JST, muszą się znaleźć — podobnie jak w ustawie budżetowej —

PRZEPISY LIMITUJĄCE WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

W ustawie o finansach publicznych zawarte są również przepisy limitu­jące wielkość zadłużenia JST. Co ciekawe, mimo tego, iż dług JST

Z TYTUŁU UMÓW

Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest nie­zbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin za­płaty upływa w

DEFICYT I NADWYŻKA

Budżet JST musi być zrównoważony, co oznacza, że wszelkie ujęte w budżecie operacje powodujące konieczność wypłaty środków finanso­wych, muszą mieć

CHARAKTER ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU

Jak widać z tego wyliczenia, źródła finansowania deficytu budżetu JST mogą mieć zarówno charakter zwrotny (jak zaciągane pożyczki i kredyty),